Lluc Mayol Palouzié

(Barcelona, 1970)

[CAT]

Artista i dissenyador gràfic que actualment basa els seus projectes en relacions que estableix entre el treball editorial i l’educació, la mediació i la creació artística.

Entén l’edició com una pràctica performativa i relacional basada en processos de convivència, intercanvi i aprenentatges col·lectius que prenen cos en formats molt influenciats per les publicacions d’artista, l’autoedició, els fanzines i les ràdios lliures.

Amb un marcat compromís polític, el seu treball s’ha desenvolupat sempre en un vaivé entre les institucions públiques i els espais comunitaris i autogestionats, mantenint sempre una posició crítica en ambdós contextos i defensant la tensió públic-comú com l’autèntic eix vertebrador de la cultura.

Compromès amb el seu entorn, ha estat impulsor de plataformes culturals independents com Saladestar i La fanzinoteca ambulant, a més de formar part de projectes col·lectius com Nau 21, Artdoules, L’Automàtica, Escuela Meme, Catxirulo Lab, La figuera i Massa Salvatge.

[ESP]

Artista y diseñador gráfico que basa sus proyectos en relaciones que establece entre el trabajo editorial y la educación, la mediación y la creación artística.

Entiende la edición como una práctica performativa y relacional basada en procesos de convivencia, intercambio y aprendizajes colectivos que toman cuerpo en formatos muy influenciados por las publicaciones de artista, la autoedición, los fanzines y las radios libres.

Con un marcado compromiso político, su trabajo se ha desarrollado siempre en un vaivén entre las instituciones públicas y los espacios comunitarios y autogestionados, manteniendo siempre una posición crítica en ambos contextos y defendiendo la tensión público-común como el auténtico eje vertebrador de la cultura.

Comprometido con su entorno, ha sido impulsor de plataformas culturales independientes como Saladestar y La fanzinoteca ambulant, además de formar parte de proyectos colectivos como Nau 21, Artdoules, L’Automàtica, Escuela Meme, Catxirulo Lab, La figuera i Massa Salvatge.

[ENG]

Artist and graphic designer who bases his projects on the relationships established between editorial work and education, mediation and artistic creation.

He understands publishing as a performative and relational practice based on processes of coexistence, exchange and collective learning that take shape in formats strongly influenced by artist publications, self-publishing, fanzines and open radio.

With a strong political commitment, his work has always been developed in contextual areas between public institutions and communitary self-managed spaces, keeping always a critical position in both contexts and defending the public/common tension as the true backbone of culture.

Committed to his environment, he has been a promoter of independent cultural platforms such as Saladestar and La fanzinoteca ambulant, as well as being part of collective projects such as Nau 21, Artdoules, L’Automàtica, Escuela Meme, La figuera and Massa Salvatge.

CONTACTE
Tel.: +34 665/839/155
Mail: soc[a]llucmayol.net
IG: @llucmayol

POSTAL
C. Pare Salvador Mollà, 26
46135 Albalat dels Sorells (València)