Trinquet edicions

Albalat dels Sorells, València

[CAT]

Trinquet* és un estudi de disseny gràfic i editorial situat a L’Horta valenciana. Un estudi que és una pista, un escenari, un tauler de joc, on hi succeeixen coses i no només se n’expliquen. És un espai de convencions per trencar i regles per inventar. Un lloc on tot es fa i es viu jugant, molt seriosament, a partir de trobades improbables, experiències de vida, sabers subalterns, dissidències, serendipitat i alegria de viure.

En aquest lloc s’hi pensa, s’edita, es dissenya, es produeix i s’activa responent a la conjuntura de cada joc, jugat i per jugar. Intentant produir-ho tot amb processos sostenibles, màquines petites, molt d’enginy i mans destres, a poc a poc.

A més de desenvolupar projectes per encàrrec, Trinquet inicia una línia editorial pròpia. Un projecte per trobar-se i imaginar junts nous jocs on s’explorin possibilitats entre l’art, la pedagogia i les pràctiques editorials (entenent tots tres camps d’una forma molt àmplia). Un projecte editorial que obre un espai de residència i treball compartit que permet intensos processos, cerques, derives i llargues xerrades i que aspira a sostenir-se dignament, a produir sense acumular i a generar coneixement sense propietat. És un projecte editorial polític no només pel que explica, sinó per la manera en què es posa en joc.

[ESP]

Trinquet* es un estudio de diseño gráfico y editorial situado en L’Horta valenciana. Un estudio que es una pista, un escenario, un tablero de juego, donde suceden cosas y no solo se explican. Es un espacio de convenciones por romper y reglas por inventar. Un lugar donde todo se hace y se vive jugando, muy seriamente, a partir de encuentros improbables, experiencias de vida, saberes subalternos, disidencias, serendipia y alegría de vivir.

En este lugar se piensa, se edita, se diseña, se produce y se activa respondiendo a la coyuntura de cada juego, jugado y por jugar. Intentando producirlo todo con procesos sostenibles, máquinas pequeñas, mucho ingenio y manos diestras, poco a poco.

Además de desarrollar proyectos por encargo, Trinquet inicia una línea editorial propia. Un proyecto donde encontrarse e imaginar juntos nuevos juegos donde se exploren posibilidades entre el arte, la pedagogía y las prácticas editoriales (entendiendo los tres campos de una forma muy amplia). Un proyecto editorial que abre un espacio de residencia y trabajo compartido que permite intensos procesos, búsquedas, derivas y largas conversaciones, y que aspira a sostenerse dignamente, a producir sin acumular y a generar conocimiento sin propiedad. Es un proyecto editorial político no solo por lo que explica, sino por la manera en que se pone en juego.

.

[ENG]

Trinquet* is a graphic and editorial design studio located in L’Horta Valenciana. A studio that is a court, a stage, a game board, where things happen and not just are explained. It is a space for breaking conventions and inventing rules. A place where everything is done and experienced through play, very seriously, based on improbable encounters, life experiences, subaltern knowledge, dissidence, serendipity, and the joy of living.

In this place, thinking, editing, designing, producing, and activating are done in response to the circumstances of each game, played and yet to be played. Striving to produce everything with sustainable processes, small machines, a lot of ingenuity, and skilled hands, little by little.

In addition to developing commissioned projects, Trinquet initiates its own editorial line. A project to meet and imagine together new games where possibilities between art, pedagogy, and editorial practices are explored (understanding all three fields very broadly). An editorial project that opens a space of residence and shared work allowing intense processes, searches, drifts, and long conversations, and that aims to sustain itself with dignity, to produce without accumulating, and to generate knowledge without ownership. It is a political editorial project not only for what it explains but for the way it is put into play.


* Un Trinquet és tal com s’anomena a la pista on es juga a pilota valenciana en moltes de les seves modalitats indoor. Una de les característiques dels trinquets és la seva asimetria i irregularitat en l’arquitectura que inclou elements, com grades de públic, llotges o altres elements que s’incorporen al joc dotant-lo de certa imprevisibilitat, ja que la pilota (la vaqueta) hi pot rebotar prenent trajectòries inesperades.

* Un Trinquet es como se llama a la pista donde se juega a pilota valenciana en muchas de sus modalidades indoor. Una de las características de los trinquets es su asimetría e irregularidad en la arquitectura, que incluye elementos como gradas de público, palcos u otros elementos que se incorporan al juego dotándolo de cierta imprevisibilidad, ya que la pelota (la vaqueta) puede rebotar tomando trayectorias inesperadas

* A Trinquet is what the court where pilota valenciana is played in many of its indoor modalities is called. One of the characteristics of trinquets is their asymmetry and irregularity in architecture, which includes elements such as spectator stands, boxes, or other features that are incorporated into the game, giving it a certain unpredictability, as the ball (la vaqueta) can bounce, taking unexpected trajectories.